BWA w Olsztynie - godziny otwarcia: wt.-czw. 10:00 - 18:00, pt. 10:00 - 19:00, sb. 11:00 - 19:00, ndz. 11:00 - 18:00

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 38

10-450 Olsztyn

BWA Olsztyn

O Nas

poznaj NAS i naszą HISTORIĘ

O Nas

HISTORIAWitamy w naszej GALERII

BWA w Olsztynie działa od 1958 r.

 • 1958

  BWA w Olsztynie powstało jako Oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. Siedziba mieściła się na Zamku olsztyńskim.

 • 1962

  Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki, wraz z decentralizacją CBWA, przekształcono wojewódzkie oddziały w samodzielne jednostki budżetowe podległe wydziałom kultury wojewódzkich rad narodowych

 • 1973

  BWA otrzymało nową siedzibę w Planetarium Lotów kosmicznych, a kierownictwo na trzy lata objął artysta plastyk Zbigniew Hinc

 • 1977

  Zmiana podlegania jednostek - Urzędom Wojewódzkim - Odtąd nazwa jednostki brzmi Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Nowym dyrektorem BWA zostaje Janusz Wierzyński

 • 1994

  Nadzór nad działalnością BWA, jako samorządową instytucją kultury przejął Zarząd Miasta Olsztyna. Zasady działania BWA reguluje Statut.

Odwiedzających

 

Naszych Eksponatów

 

Lat działania

BWA Galeria Sztuki jest wiodącą galerią sztuki w Olsztynie i regionie. Usytuowana jest w centrum miasta w reprezentacyjnym gmachu, w którym oprócz galerii BWA mieści się Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Biblioteka Multimedialna „Planeta 11”. Galeria działa tu od 1973 roku, a powołana została  w Olsztynie już w 1958 roku, początkowo z siedzibą w olsztyńskim zamku.

BWA Galeria Sztuki ma bardzo dobre warunki wystawiennicze (dwie sale wystawowe; sala główna – 432 m2, sala kameralna – 90 m2. Funkcje wystawiennicze pełni również hall galerii - 100 m2). Galeria posiada własne zbiory sztuki.

Podstawowym celem działalności galerii jest prezentowanie polskiej i zagranicznej sztuki współczesnej na wystawach czasowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Galeria BWA jest otwarta na działania w obszarze różnorodnych form artystycznych, od klasycznych dziedzin sztuki, jak malarstwo, grafika, rzeźba, czy fotografia, poprzez performance, instalacje, aż po najnowsze działania w obszarze nowych mediów. Program wystawienniczy obejmuje znaczące, najnowsze zjawiska z dziedziny sztuki, twórczość artystów ciekawych, ważnych, interesujące ekspozycje; wspiera (poprzez wystawy, promocję) osoby wybitnie utalentowane ze środowiska artystycznego Olsztyna i regionu. Od 1975 roku olsztyńska galeria organizuje Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, ważny, ogólnopolski konkurs graficzny o ustalonej już renomie i prestiżu. Od 1998 roku galeria jest również głównym organizatorem Olsztyńskiego Biennale Sztuki, konkursu prezentującego kondycję olsztyńskiego środowiska artystycznego.

BWA Galeria Sztuki współpracuje z innymi wiodącymi galeriami sztuki współczesnej, muzeami, kuratorami, aranżerami wystaw w Polsce, szkołami i stowarzyszeniami twórczymi w regionie.

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie jest finansowana przez Samorząd Miasta Olsztyn.

 Statut 

Galeria prowadzi działalność wydawniczą, którara służy zarówn dokumentacji wydarzeń artystycznych jak i szeroko pojętej edukacji społecznej w zakresie sztuki. W celach edukacyjnych wydajemy foldery i informatory dotyczące naszej działalności, katalogi wystaw, monografie artystów, plakaty informujące o wydarzeniach i wzbogacone o rozszerzone informacje i afisze. Materiały takie jak foldery i informatory są dostępne bezpłatnie. Ponadto oprócz wydawnictw galerii w naszej księgarni posiadamy książki i albumy, które sprowadzamy dla naszej publiczności z innych ośrodków sztuki.

1. Warunki Wyjściowe

Status Prawny
Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, działa w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 – tekst jednolity),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 – tekst jednolity, z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 – tekst jednolity, z późn. zm.),
 5. obowiązującego statutu zmienionego Uchwałą Nr LII/838/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Organizatorem BWA jest Samorząd Gminy Olsztyn nadzór nad jednostką sprawuje bezpośrednio Prezydent Olsztyna wraz z Radą Miasta.
BWA działa od 1958 roku, pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, a zgodnie z obowiązującym statutem może też używać nazwy BWA Galeria Sztuki w Olsztynie, (poza aktami prawnymi, umowami, rejestrami).
Od 1973 roku BWA działa w obecnej siedzibie, czyli w części budynku pod adresem al. Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn.
BWA w Olsztynie dysponuje obecnie dwiema salami ekspozycyjnymi: sala główna około 430 m² oraz sala kameralna ok. 90 m². Do celów wystawienniczych wykorzystywany jest również hol galerii ok. 100 m²

2. Zakres działania

Teren działania obejmuje następujące poziomy:

 1.  Miasto Olsztyn
 2.  Województwo Warmińsko-Mazurskie
 3.  Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie funkcjonuje w instytucjonalnym układzie kultury obejmującym:

 •  narodowe instytucje kultury
 •  samorządowe instytucje kultury
 •  media publiczne i prywatne
 •  środowiska twórców profesjonalnych
 •  stowarzyszenia twórcze i fundacje
 •  odbiorcy kultury we wszystkich grupach wiekowych

3. Zadania BWA

Do zakresu działania BWA realizującego zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej należy prezentacja, promocja i upowszechnianie współczesnej twórczości artystycznej w zakresie sztuk pięknych oraz edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
Do podstawowych zadań BWA należy:

 1.  promowanie sztuki współczesnej,
 2.  planowanie, organizacja i realizacja wystaw oraz innych form prezentacji sztuki m.in. konferencji, sympozjów, targów sztuki, konkursów, aukcji, kiermaszów, pokazów oraz innych przedsięwzięć artystycznych,
 3.  popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową wynikającą z programu wystawienniczego,
 4.  wydawanie publikacji wynikających z realizacji programu wystawienniczego i promocyjnego,
 5.  gromadzenie i opracowywanie dokumentacji z zakresu działalności BWA,
 6.  promocja twórczości artystów z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i za granicą oraz tworzenie artystom warunków do konfrontacji osiągnięć twórczych i wymiany doświadczeń,
 7.  współpraca z innymi galeriami w kraju i za granicą o podobnym profilu artystycznym, w tym wzajemna wymiana wystaw,
 8.  współpraca ze środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami, instytucjami kultury w kraju i za granicą, w tym zawieranie porozumień mających na celu wspólne organizowanie przedsięwzięć,
 9.  dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw z tej dziedziny w celu ich upowszechniania oraz gromadzenia zbiorów,
 10.  udostępnianie zbiorów BWA do celów wystawienniczych, naukowych i edukacyjnych.

4. Misja i rola BWA

BWA jest największą finansowaną ze środków Samorządu Miasta instytucją wystawienniczą w Olsztynie i galerią publiczną, nie można więc zapominać o jej niewątpliwie misyjnym i kulturotwórczym charakterze. Mając na względzie wysoki poziom prezentowanych wystaw i wydarzeń edukacyjnych należy pamiętać, by propozycje programowe kształtowały potrzeby estetyczne i intelektualne odbiorców, tworząc aktywnego i świadomego konsumenta sztuki. Jednocześnie galeria ma ułatwiać komunikację między widzem i artystą/sztuką poprzez edukację, informację, dialog, zabawę, dyskusję.

Głównym zadaniem Galerii jest prezentacja najnowszych działań i zjawisk w obrębie sztuki, a także odwoływanie się do klasyki, jako do swego rodzaju dziedzictwa intelektualnego, popularyzacja sztuki współczesnej poprzez kształtowanie świadomości odbiorców w programach edukacyjnych i publikacjach.

5. Wizja

Galeria powinna być miejscem otwartym. Otwarcie jest tu nie tyle wyjściem w stronę widza/konsumenta i odpowiedzią na jego upodobania, ale przede wszystkim otwarciem na nowe – jest miejscem na poznanie, pobudzenie ciekawości. Istotne jest więc stworzenie takiej atmosfery, by autentycznie zachęcała do odwiedzin i ułatwiała kontakt między artystą, sztuką i widzem. Ważne jest by galeria stała się miejscem, gdzie wernisaż i spotkanie ze sztuką na wystawie będzie też spotkaniem międzyludzkim. 

Galeria otwarta, to także miejsce dostępne, gdzie umożliwia się korzystanie z dóbr kultury osobom zepchniętym na margines z powodu wieku, dysfunkcji, ograniczeń ekonomicznych. Naszym celem jest zwiększenie dostępności galerii między innymi poprzez udostępnienie gościom indywidualnym bezpłatnego wstępu na wystawy jednego dnia w tygodniu oraz oferty ulgowych weekendów. 

Jednocześnie chcemy by myśląc o otwartości, stworzyć z platformy internetowej galerii nie tylko miejsce na zamieszczanie informacji, ale również by stała się ona forum wymiany myśli i refleksji, do czego będziemy namawiać naszych gości i użytkowników internetowych platform komunikacji. Galeria otwiera się również na potrzeby lokalnego środowiska, tworząc w obrębie przebudowywanej głównej strony internetowej zakładkę, dotyczącą prezentacji sylwetek twórców sztuk wizualnych, związanych z regionem Warmii i Mazur i tutaj tworzących. 

Istotnym celem Galerii jest zaistnienie na arenie kulturalnej jako ważnego ośrodka życia artystycznego miasta i regionu. Działania programowe powinny więc również popularyzować te elementy, które kształtują tożsamość regionalną. Podkreślając znaczenie lokalności i promując regionalne zjawiska kulturalne w działaniach Galerii, pamiętać jednocześnie będziemy o budowaniu ponadlokalnych relacji i konfrontacji. 

Kształtowanie kultury potrzebuje czasu, ciągłości, procesu, konsekwentnego programu. Podnoszące statystykę działań krótkotrwałe eventy, niezwiązane z głównym nurtem programowym, niekoniecznie służą budowaniu mocnej marki instytucji kulturalnej. Dlatego w naszym działaniu skupimy się na propozycjach programowych, których wartość będzie polegać na prezentacji zjawisk istotnych, niosących również, oprócz walorów artystycznych, ważne treści egzystencjalne i filozoficzne. Wydarzenia powinny być tak prezentowane, aby zapewnić czas nie tylko na zapoznanie się z wystawą, ale poprzez spotkania, wykłady, dyskusje, prowokować głębszą refleksję nad poruszanymi zagadnieniami.

6. Cele programowe

Program wystawienniczy Galerii kładzie nacisk na prezentację najciekawszych, nowych zjawisk w sztuce współczesnej. Istotne jest to, aby miejscowemu odbiorcy zaprezentować działania w obrębie wszystkich dziedzin sztuki, prezentując malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, nowe media, rzeźbę, instalację, nie ograniczając się do wiodących trendów, czy zjawisk mainstreamowych. Wiele bowiem interesujących i wartościowych artystycznie rzeczy dzieje się także poza głównym nurtem.

Program wystawienniczy galerii ma katalizować zarówno proces poznawczy, jak też skłaniać do uczestnictwa w życiu kulturalnym i do kontaktu ze sztuką. Oprócz budowania nowej, funkcjonującej na arenie ogólnopolskiej marki Galerii, należy też pamiętać o zjawiskach i wydarzeniach związanych z BWA od dawna, takich jak konkurs „Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego”, istniejącym nieprzerwanie od 1975 roku. Jest to ważny produkt galerii, który ma zasięg ogólnopolski i powinien być wykorzystywany do budowania mocnej marki galerii. 

Ważnym punktem w działalności Galerii jest prezentacja twórczości rodzimych artystów. Dużą rolę integracyjną i motywacyjną lokalnych twórców odgrywa istniejący od kilkunastu lat konkurs środowiskowy „Olsztyńskie Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta”. Program galerii jest zbudowany na zasadzie cykli wystawienniczych, kształtowany jako przemyślany proces. Cykle dotyczą bądź poszczególnych zagadnień, zjawisk, bądź konkretnej formy wyrazu artystycznego.

7. Cele w zakresie edukacji

Program edukacyjny galerii, bazujący na prezentacji wybranych zjawisk sztuki, ma ułatwić odbiorcom zrozumienie języka sztuk plastycznych i szeroko pojętej kultury. Ma służyć otwarciu na sztukę i kształtowaniu potrzeb estetycznych. Szczególnie ważne będzie tu pozyskanie młodego widza, licealistów, studentów, ponieważ to oni będą stanowić o kształcie i kondycji intelektualnej naszego społeczeństwa.

Galeria obecnie organizuje zajęcia edukacyjne dla osób w każdej grupie wiekowej. Przygotowujemy zajęcia dla najmłodszych dzieci, młodzieży oraz seniorów, także tych z dysfunkcjami spowodowanymi wiekiem. Stale doskonalimy formy edukacji, poszukując takiej, która będzie najbardziej nośna i skuteczna w popularyzacji kontaktu ze sztuką.

Motywowanie młodzieży do kontaktu ze sztuką musi następować we współpracy ze szkołą, uniwersytetem. Poprzez cykl warsztatów, spotkań autorskich, dyskusji, prezentacji, będziemy dawać impuls do regularnego kontaktu z tak ważną instytucją kulturalną, jaką jest galeria. Chcemy wypromować „modę na sztukę”, by wykształcić pewien sposób bycia w społeczeństwie - jako człowieka „estetycznego”. Na wzór inicjatyw takich jak „slow life”, „slow city”, które popularyzują swoiste smakowanie czasu i miejsca, chcielibyśmy zaproponować modę na spędzanie czasu w galerii na spotkaniu ze sztuką. Zgodnie z takimi dążeniami, cyklicznie włączamy się w ogólnopolską akcję „Slow Art Day”. Ważnym celem jest stworzenie tu przyjaznej atmosfery, by galeria stała się przestrzenią, gdzie jest czas i miejsce na wymianę myśli i emocji, gdzie spotkanie ze sztuką na wystawie będzie też spotkaniem międzyludzkim i okazją do refleksji.

Przede wszystkim pragniemy, by wykształcić potrzebę kontaktu z kulturą wyższą, przełamać barierę niedostępności, obcości, „piedestału” galerii, by uświadomić potencjalnym odbiorcom, jak ważną rolę odgrywa kształtowanie własnej wrażliwości w kontaktach z dziełem sztuki i by pamiętać, że to przecież głównie sztuka i filozofia czynią nas ludźmi.

8. Realizacja koncepcji

Droga do realizacji wizji transformacji BWA Galerii Sztuki w Olsztynie w latach 2015-2019 powinna być prowadzona wielostronnie i charakteryzować się takimi cechami jak:

 •  wzrost kompetencji i kreatywności jej pracowników połączony z edukacją (stałe podnoszenie kwalifikacji)
 •  upowszechnianie sztuki współczesnej w środowisku kulturalnym regionalnym jak i ogólnopolskim
 •  utrzymywanie współpracy między instytucjami o podobnym profilu
 •  inicjowanie przedsięwzięć służących wykorzystaniu kreatywnych funkcji kultury do rozwoju społeczno-kulturalnego miasta Olsztyna
 •  wprowadzenie innowacyjnych i kreatywnych form działań oświatowych
 •  wdrożenie nowoczesnych form zarządzania i działalności kulturalnej i jej finansowania przy uwzględnieniu funduszy krajowych, europejskich oraz sponsoringu i mecenatu
 •  pozyskanie jak największej liczby odbiorców do udziału w działalności kulturalnej poprzez różne formy promocji
 •  budowanie pozytywnego lobbingu na rzecz kultury.