BWA w Olsztynie - godziny otwarcia: wt.-czw. 10:00 - 18:00, pt. 10:00 - 19:00, sb. 11:00 - 19:00, ndz. 11:00 - 18:00

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 38

10-450 Olsztyn

BWA Olsztyn

O Nas

poznaj NAS i naszą HISTORIĘ

O Nas

HISTORIAWitamy w naszej GALERII

BWA w Olsztynie działa od 1958 r.

 • 1958

  BWA w Olsztynie powstało jako Oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. Siedziba mieściła się na Zamku olsztyńskim.

 • 1962

  Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki, wraz z decentralizacją CBWA, przekształcono wojewódzkie oddziały w samodzielne jednostki budżetowe podległe wydziałom kultury wojewódzkich rad narodowych

 • 1973

  BWA otrzymało nową siedzibę w Planetarium Lotów kosmicznych, a kierownictwo na trzy lata objął artysta plastyk Zbigniew Hinc

 • 1977

  Zmiana podlegania jednostek - Urzędom Wojewódzkim - Odtąd nazwa jednostki brzmi Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Nowym dyrektorem BWA zostaje Janusz Wierzyński

 • 1994

  Nadzór nad działalnością BWA, jako samorządową instytucją kultury przejął Zarząd Miasta Olsztyna. Zasady działania BWA reguluje Statut.

Odwiedzających rocznie

 

Naszych Eksponatów

 

Lat działania

BWA Galeria Sztuki jest wiodącą galerią sztuki w Olsztynie i regionie. Usytuowana jest w centrum miasta w reprezentacyjnym gmachu, w którym oprócz galerii BWA mieści się Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Biblioteka Multimedialna „Planeta 11”. Galeria działa tu od 1973 roku, a powołana została  w Olsztynie już w 1958 roku, początkowo z siedzibą w olsztyńskim zamku.

BWA Galeria Sztuki ma bardzo dobre warunki wystawiennicze (dwie sale wystawowe; sala główna – 432 m2, sala kameralna – 90 m2. Funkcje wystawiennicze pełni również hall galerii - 100 m2). Galeria posiada własne zbiory sztuki.

Podstawowym celem działalności galerii jest prezentowanie polskiej i zagranicznej sztuki współczesnej na wystawach czasowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Galeria BWA jest otwarta na działania w obszarze różnorodnych form artystycznych, od klasycznych dziedzin sztuki, jak malarstwo, grafika, rzeźba, czy fotografia, poprzez performance, instalacje, aż po najnowsze działania w obszarze nowych mediów. Program wystawienniczy obejmuje znaczące, najnowsze zjawiska z dziedziny sztuki, twórczość artystów ciekawych, ważnych, interesujące ekspozycje; wspiera (poprzez wystawy, promocję) osoby wybitnie utalentowane ze środowiska artystycznego Olsztyna i regionu. Od 1975 roku olsztyńska galeria organizuje Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, ważny, ogólnopolski konkurs graficzny o ustalonej już renomie i prestiżu. Od 1998 roku galeria jest również głównym organizatorem Olsztyńskiego Biennale Sztuki, konkursu prezentującego kondycję olsztyńskiego środowiska artystycznego.

BWA Galeria Sztuki współpracuje z innymi wiodącymi galeriami sztuki współczesnej, muzeami, kuratorami, aranżerami wystaw w Polsce, szkołami i stowarzyszeniami twórczymi w regionie.

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie jest finansowana przez Samorząd Miasta Olsztyn.

 Statut 

Galeria prowadzi działalność wydawniczą, którara służy zarówn dokumentacji wydarzeń artystycznych jak i szeroko pojętej edukacji społecznej w zakresie sztuki. W celach edukacyjnych wydajemy foldery i informatory dotyczące naszej działalności, katalogi wystaw, monografie artystów, plakaty informujące o wydarzeniach i wzbogacone o rozszerzone informacje i afisze. Materiały takie jak foldery i informatory są dostępne bezpłatnie. Ponadto oprócz wydawnictw galerii w naszej księgarni posiadamy książki i albumy, które sprowadzamy dla naszej publiczności z innych ośrodków sztuki.

1. Warunki Wyjściowe

Status Prawny
Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, działa w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 – tekst jednolity),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 – tekst jednolity, z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 – tekst jednolity, z późn. zm.),
 5. obowiązującego statutu zmienionego Uchwałą Nr LII/838/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Organizatorem BWA jest Samorząd Gminy Olsztyn nadzór nad jednostką sprawuje bezpośrednio Prezydent Olsztyna wraz z Radą Miasta.
BWA działa od 1958 roku, pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, a zgodnie z obowiązującym statutem może też używać nazwy BWA Galeria Sztuki w Olsztynie, (poza aktami prawnymi, umowami, rejestrami).
Od 1973 roku BWA działa w obecnej siedzibie, czyli w części budynku pod adresem al. Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn.
BWA w Olsztynie dysponuje obecnie dwiema salami ekspozycyjnymi: sala główna około 430 m² oraz sala kameralna ok. 90 m². Do celów wystawienniczych wykorzystywany jest również hol galerii ok. 100 m²

2. Zakres działania

Teren działania obejmuje następujące poziomy:

 1.  Miasto Olsztyn
 2.  Województwo Warmińsko-Mazurskie
 3.  Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie funkcjonuje w instytucjonalnym układzie kultury obejmującym:

 •  narodowe instytucje kultury
 •  samorządowe instytucje kultury
 •  media publiczne i prywatne
 •  środowiska twórców profesjonalnych
 •  stowarzyszenia twórcze i fundacje
 •  odbiorcy kultury we wszystkich grupach wiekowych

3. Zadania BWA

Do zakresu działania BWA realizującego zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej należy prezentacja, promocja i upowszechnianie współczesnej twórczości artystycznej w zakresie sztuk pięknych oraz edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
Do podstawowych zadań BWA należy:

 1.  promowanie sztuki współczesnej,
 2.  planowanie, organizacja i realizacja wystaw oraz innych form prezentacji sztuki m.in. konferencji, sympozjów, targów sztuki, konkursów, aukcji, kiermaszów, pokazów oraz innych przedsięwzięć artystycznych,
 3.  popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową wynikającą z programu wystawienniczego,
 4.  wydawanie publikacji wynikających z realizacji programu wystawienniczego i promocyjnego,
 5.  gromadzenie i opracowywanie dokumentacji z zakresu działalności BWA,
 6.  promocja twórczości artystów z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i za granicą oraz tworzenie artystom warunków do konfrontacji osiągnięć twórczych i wymiany doświadczeń,
 7.  współpraca z innymi galeriami w kraju i za granicą o podobnym profilu artystycznym, w tym wzajemna wymiana wystaw,
 8.  współpraca ze środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami, instytucjami kultury w kraju i za granicą, w tym zawieranie porozumień mających na celu wspólne organizowanie przedsięwzięć,
 9.  dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw z tej dziedziny w celu ich upowszechniania oraz gromadzenia zbiorów,
 10.  udostępnianie zbiorów BWA do celów wystawienniczych, naukowych i edukacyjnych.

4. Misja i rola BWA

BWA jest największą finansowaną ze środków Samorządu Miasta instytucją wystawienniczą w Olsztynie i galerią publiczną, nie można więc zapominać o jej niewątpliwie misyjnym i kulturotwórczym charakterze. Mając na względzie wysoki poziom prezentowanych wystaw i wydarzeń edukacyjnych należy pamiętać, by propozycje programowe kształtowały potrzeby estetyczne i intelektualne odbiorców, tworząc aktywnego i świadomego konsumenta sztuki. Jednocześnie galeria ma ułatwiać komunikację między widzem i artystą/sztuką poprzez edukację, informację, dialog, zabawę, dyskusję.

Głównym zadaniem Galerii jest prezentacja najnowszych działań i zjawisk w obrębie sztuki, a także odwoływanie się do klasyki, jako do swego rodzaju dziedzictwa intelektualnego, popularyzacja sztuki współczesnej poprzez kształtowanie świadomości odbiorców w programach edukacyjnych i publikacjach.

5. Wizja

Galeria powinna być miejscem otwartym. Otwarcie jest tu nie tyle wyjściem w stronę widza/konsumenta i odpowiedzią na jego upodobania, ale przede wszystkim otwarciem na nowe – jest miejscem na poznanie, pobudzenie ciekawości. Istotne jest więc stworzenie takiej atmosfery, by autentycznie zachęcała do odwiedzin i ułatwiała kontakt między artystą, sztuką i widzem. Ważne jest by galeria stała się miejscem, gdzie wernisaż i spotkanie ze sztuką na wystawie będzie też spotkaniem międzyludzkim. 

Galeria otwarta, to także miejsce dostępne, gdzie umożliwia się korzystanie z dóbr kultury osobom zepchniętym na margines z powodu wieku, dysfunkcji, ograniczeń ekonomicznych. Naszym celem jest zwiększenie dostępności galerii między innymi poprzez udostępnienie gościom indywidualnym bezpłatnego wstępu na wystawy jednego dnia w tygodniu oraz oferty ulgowych weekendów. 

Jednocześnie chcemy by myśląc o otwartości, stworzyć z platformy internetowej galerii nie tylko miejsce na zamieszczanie informacji, ale również by stała się ona forum wymiany myśli i refleksji, do czego będziemy namawiać naszych gości i użytkowników internetowych platform komunikacji. Galeria otwiera się również na potrzeby lokalnego środowiska, tworząc w obrębie przebudowywanej głównej strony internetowej zakładkę, dotyczącą prezentacji sylwetek twórców sztuk wizualnych, związanych z regionem Warmii i Mazur i tutaj tworzących. 

Istotnym celem Galerii jest zaistnienie na arenie kulturalnej jako ważnego ośrodka życia artystycznego miasta i regionu. Działania programowe powinny więc również popularyzować te elementy, które kształtują tożsamość regionalną. Podkreślając znaczenie lokalności i promując regionalne zjawiska kulturalne w działaniach Galerii, pamiętać jednocześnie będziemy o budowaniu ponadlokalnych relacji i konfrontacji. 

Kształtowanie kultury potrzebuje czasu, ciągłości, procesu, konsekwentnego programu. Podnoszące statystykę działań krótkotrwałe eventy, niezwiązane z głównym nurtem programowym, niekoniecznie służą budowaniu mocnej marki instytucji kulturalnej. Dlatego w naszym działaniu skupimy się na propozycjach programowych, których wartość będzie polegać na prezentacji zjawisk istotnych, niosących również, oprócz walorów artystycznych, ważne treści egzystencjalne i filozoficzne. Wydarzenia powinny być tak prezentowane, aby zapewnić czas nie tylko na zapoznanie się z wystawą, ale poprzez spotkania, wykłady, dyskusje, prowokować głębszą refleksję nad poruszanymi zagadnieniami.

6. Cele programowe

Program wystawienniczy Galerii kładzie nacisk na prezentację najciekawszych, nowych zjawisk w sztuce współczesnej. Istotne jest to, aby miejscowemu odbiorcy zaprezentować działania w obrębie wszystkich dziedzin sztuki, prezentując malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, nowe media, rzeźbę, instalację, nie ograniczając się do wiodących trendów, czy zjawisk mainstreamowych. Wiele bowiem interesujących i wartościowych artystycznie rzeczy dzieje się także poza głównym nurtem.

Program wystawienniczy galerii ma katalizować zarówno proces poznawczy, jak też skłaniać do uczestnictwa w życiu kulturalnym i do kontaktu ze sztuką. Oprócz budowania nowej, funkcjonującej na arenie ogólnopolskiej marki Galerii, należy też pamiętać o zjawiskach i wydarzeniach związanych z BWA od dawna, takich jak konkurs „Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego”, istniejącym nieprzerwanie od 1975 roku. Jest to ważny produkt galerii, który ma zasięg ogólnopolski i powinien być wykorzystywany do budowania mocnej marki galerii. 

Ważnym punktem w działalności Galerii jest prezentacja twórczości rodzimych artystów. Dużą rolę integracyjną i motywacyjną lokalnych twórców odgrywa istniejący od kilkunastu lat konkurs środowiskowy „Olsztyńskie Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta”. Program galerii jest zbudowany na zasadzie cykli wystawienniczych, kształtowany jako przemyślany proces. Cykle dotyczą bądź poszczególnych zagadnień, zjawisk, bądź konkretnej formy wyrazu artystycznego.

7. Cele w zakresie edukacji

Program edukacyjny galerii, bazujący na prezentacji wybranych zjawisk sztuki, ma ułatwić odbiorcom zrozumienie języka sztuk plastycznych i szeroko pojętej kultury. Ma służyć otwarciu na sztukę i kształtowaniu potrzeb estetycznych. Szczególnie ważne będzie tu pozyskanie młodego widza, licealistów, studentów, ponieważ to oni będą stanowić o kształcie i kondycji intelektualnej naszego społeczeństwa.

Galeria obecnie organizuje zajęcia edukacyjne dla osób w każdej grupie wiekowej. Przygotowujemy zajęcia dla najmłodszych dzieci, młodzieży oraz seniorów, także tych z dysfunkcjami spowodowanymi wiekiem. Stale doskonalimy formy edukacji, poszukując takiej, która będzie najbardziej nośna i skuteczna w popularyzacji kontaktu ze sztuką.

Motywowanie młodzieży do kontaktu ze sztuką musi następować we współpracy ze szkołą, uniwersytetem. Poprzez cykl warsztatów, spotkań autorskich, dyskusji, prezentacji, będziemy dawać impuls do regularnego kontaktu z tak ważną instytucją kulturalną, jaką jest galeria. Chcemy wypromować „modę na sztukę”, by wykształcić pewien sposób bycia w społeczeństwie - jako człowieka „estetycznego”. Na wzór inicjatyw takich jak „slow life”, „slow city”, które popularyzują swoiste smakowanie czasu i miejsca, chcielibyśmy zaproponować modę na spędzanie czasu w galerii na spotkaniu ze sztuką. Zgodnie z takimi dążeniami, cyklicznie włączamy się w ogólnopolską akcję „Slow Art Day”. Ważnym celem jest stworzenie tu przyjaznej atmosfery, by galeria stała się przestrzenią, gdzie jest czas i miejsce na wymianę myśli i emocji, gdzie spotkanie ze sztuką na wystawie będzie też spotkaniem międzyludzkim i okazją do refleksji.

Przede wszystkim pragniemy, by wykształcić potrzebę kontaktu z kulturą wyższą, przełamać barierę niedostępności, obcości, „piedestału” galerii, by uświadomić potencjalnym odbiorcom, jak ważną rolę odgrywa kształtowanie własnej wrażliwości w kontaktach z dziełem sztuki i by pamiętać, że to przecież głównie sztuka i filozofia czynią nas ludźmi.

8. Realizacja koncepcji

Droga do realizacji wizji transformacji BWA Galerii Sztuki w Olsztynie w latach 2015-2019 powinna być prowadzona wielostronnie i charakteryzować się takimi cechami jak:

 •  wzrost kompetencji i kreatywności jej pracowników połączony z edukacją (stałe podnoszenie kwalifikacji)
 •  upowszechnianie sztuki współczesnej w środowisku kulturalnym regionalnym jak i ogólnopolskim
 •  utrzymywanie współpracy między instytucjami o podobnym profilu
 •  inicjowanie przedsięwzięć służących wykorzystaniu kreatywnych funkcji kultury do rozwoju społeczno-kulturalnego miasta Olsztyna
 •  wprowadzenie innowacyjnych i kreatywnych form działań oświatowych
 •  wdrożenie nowoczesnych form zarządzania i działalności kulturalnej i jej finansowania przy uwzględnieniu funduszy krajowych, europejskich oraz sponsoringu i mecenatu
 •  pozyskanie jak największej liczby odbiorców do udziału w działalności kulturalnej poprzez różne formy promocji
 •  budowanie pozytywnego lobbingu na rzecz kultury.