Deklaracja dostępności

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej BWA w Olsztynie.

 • Data publikacji strony internetowej: przed 23 września 2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: przed 23 września 2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Drożdż, galeria@bwa.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 533 51 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie mieści się w budynku (użytkowanym wspólnie z Planetarium) na I kondygnacji przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 38.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne (drzwi automatycznie otwierane) znajduje się od al. Marsz. J. Piłsudskiego, do którego prowadzą schody, a od strony chodnika (wzdłuż al. Marsz. J. Piłudskiego) znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku BWA znajduje się od strony parkingu od ul. Głowackiego, które prowadzi do Atrium znajdującego się w BWA. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy BWA.
 3. W budynku są dwie windy dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzna infrastruktura wszystkich pomieszczeń w BWA nie posiada barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nich osób z niepełnosprawnościami i zapewnia nieskrępowany dostęp do sal wystawowych i pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich (wszystkie pomieszczenia są na jednym poziomie). W celu otrzymania pomocy w zakresie komunikacji w budynku BWA lub zlokalizowaniu osoby/komórki organizacyjnej, należy zgłosić się do pracownika obsługującego stoisko przy wejściu do BWA. Na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku znajduje się oznaczona toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz przewijak dla niemowląt. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń o alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych i nie ma informacji głosowych.
 4. Brak informacji o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych