Galeria Sztuki BWA w Olsztynie - godziny otwarcia: wtorek - czwartek 10:00 - 18:00 / piątek - niedziela 11:00 - 18:00

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 38

10-450 Olsztyn

BWA Olsztyn

O Nas

poznaj NAS i naszą HISTORIĘ

O Nas

HISTORIAWitamy w naszej GALERII

BWA w Olsztynie działa od 1958 r.

 • 1958

  BWA w Olsztynie powstało jako Oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. Siedziba mieściła się na Zamku olsztyńskim.

 • 1962

  Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki, wraz z decentralizacją CBWA, przekształcono wojewódzkie oddziały w samodzielne jednostki budżetowe podległe wydziałom kultury wojewódzkich rad narodowych

 • 1973

  BWA otrzymało nową siedzibę w Planetarium Lotów kosmicznych, a kierownictwo na trzy lata objął artysta plastyk Zbigniew Hinc

 • 1977

  Zmiana podlegania jednostek - Urzędom Wojewódzkim - Odtąd nazwa jednostki brzmi Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Nowym dyrektorem BWA zostaje Janusz Wierzyński

 • 1994

  Nadzór nad działalnością BWA, jako samorządową instytucją kultury przejął Zarząd Miasta Olsztyna. Zasady działania BWA reguluje Statut.

Odwiedzających rocznie

 

Naszych Eksponatów

 

Lat działania

BWA Galeria Sztuki jest wiodącą galerią sztuki w Olsztynie i regionie. Usytuowana jest w centrum miasta w reprezentacyjnym gmachu, w którym oprócz galerii BWA mieści się Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Biblioteka Multimedialna „Planeta 11”. Galeria działa tu od 1973 roku, a powołana została  w Olsztynie już w 1958 roku, początkowo z siedzibą w olsztyńskim zamku.

BWA Galeria Sztuki ma bardzo dobre warunki wystawiennicze (dwie sale wystawowe; sala główna – 432 m2, sala kameralna – 90 m2. Funkcje wystawiennicze pełni również hall galerii - 100 m2). Galeria posiada własne zbiory sztuki.

Podstawowym celem działalności galerii jest prezentowanie polskiej i zagranicznej sztuki współczesnej na wystawach czasowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Galeria BWA jest otwarta na działania w obszarze różnorodnych form artystycznych, od klasycznych dziedzin sztuki, jak malarstwo, grafika, rzeźba, czy fotografia, poprzez performance, instalacje, aż po najnowsze działania w obszarze nowych mediów. Program wystawienniczy obejmuje znaczące, najnowsze zjawiska z dziedziny sztuki, twórczość artystów ciekawych, ważnych, interesujące ekspozycje; wspiera (poprzez wystawy, promocję) osoby wybitnie utalentowane ze środowiska artystycznego Olsztyna i regionu. Od 1975 roku olsztyńska galeria organizuje Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, ważny, ogólnopolski konkurs graficzny o ustalonej już renomie i prestiżu. Od 1998 roku galeria jest również głównym organizatorem Olsztyńskiego Biennale Sztuki, konkursu prezentującego kondycję olsztyńskiego środowiska artystycznego.

BWA Galeria Sztuki współpracuje z innymi wiodącymi galeriami sztuki współczesnej, muzeami, kuratorami, aranżerami wystaw w Polsce, szkołami i stowarzyszeniami twórczymi w regionie.

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie jest finansowana przez Samorząd Miasta Olsztyn.

Statut 

Galeria prowadzi działalność wydawniczą, którara służy zarówn dokumentacji wydarzeń artystycznych jak i szeroko pojętej edukacji społecznej w zakresie sztuki. W celach edukacyjnych wydajemy foldery i informatory dotyczące naszej działalności, katalogi wystaw, monografie artystów, plakaty informujące o wydarzeniach i wzbogacone o rozszerzone informacje i afisze. Materiały takie jak foldery i informatory są dostępne bezpłatnie. Ponadto oprócz wydawnictw galerii w naszej księgarni posiadamy książki i albumy, które sprowadzamy dla naszej publiczności z innych ośrodków sztuki.

Rola i zadania Galerii BWA

 

BWA jest największą finansowaną ze środków Samorządu Miasta instytucją wystawienniczą w mieście i galerią publiczną. Myśląc o koncepcji programowej nie można zapominać o jej  misyjnym i kulturotwórczym charakterze. Propozycje programowe muszą więc podnosić poprzeczkę, kształtować potrzeby estetyczne i intelektualne odbiorców, ale jednocześnie ułatwiać komunikację między widzem i artystą/sztuką poprzez edukację, informację, dialog, spotkania, zabawę, dyskusję.
Działania, wystawy i imprezy edukacyjne mają być katalizatorem aktywności zarówno środowiska artystycznego regionu jak i społeczności miasta. Mają prowokować i inspirować do rozwoju, samodzielnego myślenia i tworzenia, zadawania pytań i wspólnego szukania odpowiedzi.

Jednocześnie, mając na względzie wysoki poziom prezentowanych wystaw i wydarzeń edukacyjnych należy tak kształtować program, by galeria pozostawała raczej miejscem sztuki czystej i działań z nią właśnie związanych i wokół niej oscylujących.

Istotne jest aby pamiętać, że kształtowanie kultury potrzebuje czasu, ciągłości, procesu, konsekwentnego programu. Podnoszące statystykę działań krótkotrwałe eventy, niezwiązane z głównym nurtem programowym, niekoniecznie służą budowaniu mocnej marki instytucji kulturalnej. Mając to na względzie działania programowe galerii na kolejne lata będą konsekwencją i kontynuacją przyjętego już wcześniej kierunku rozwoju.

Głównym zadaniem Galerii jest  prezentacja najnowszych działań i zjawisk w obrębie sztuki, a także odwoływanie się do klasyki, jako do swego rodzaju dziedzictwa intelektualnego, promocja sztuki współczesnej poprzez kształtowanie świadomości odbiorców w programach edukacyjnych

i publikacjach.

Istotnym zadaniem BWA jest rola ważnego ośrodka życia artystycznego miasta i regionu, jaką pełni na arenie kulturalnej. Działania programowe powinny więc również popularyzować te elementy, które kształtują tożsamość regionalną. Podkreślając znaczenie lokalności i promując regionalne zjawiska kulturalne w działaniach Galerii, pamiętać jednocześnie należy o budowaniu ponadlokalnych relacji i konfrontacji.

Funkcjonowanie Galerii na szerokiej mapie innych instytucji kultury, jako ośrodka proponującego ciekawe działania, jako partnera we współpracy i istotny punkt na mapie kulturalnej kraju jest głównym zadaniem BWA.

 

Cele programowe Galerii BWA

 

Program wystawienniczy Galerii kładzie nacisk na prezentację najciekawszych, ważnych, nowych zjawisk w sztuce współczesnej.

Zważywszy na charakter instytucji, zakres jej działania, specyfikę miejsca, kontakt z odbiorcami, jej ulokowanie w mieście i regionie, istotne staje się, by prezentować program zróżnicowany, działania twórcze w obrębie wszystkich dziedzin sztuki, nie ograniczając się do eksponowania wiodących trendów, czy zjawisk mainstreamowych. Wiele bowiem interesujących i wartościowych artystycznie rzeczy dzieje się także poza głównym nurtem.

Oprócz budowania silnej, funkcjonującej na arenie ogólnopolskiej marki Galerii, należy też pamiętać o zjawiskach i wydarzeniach związanych z BWA od dawna (Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyńskie Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta).

Ważnym punktem w działalności Galerii jest prezentacja twórczości rodzimych artystów, mając na względzie eksponowanie zjawisk i postaw ważnych, o wysokich i uniwersalnych walorach artystycznych. Istotne jest też promowanie projektów związanych z lokalnością, poruszających równocześnie uniwersalne problemy artystyczne czy społeczne.

 

Do głównych założeń programowych należy:

 • prezentacja najważniejszych zjawisk w sztuce nowoczesnej
 • prezentacja najistotniejszych zagadnień plastycznych w sztuce współczesnej w cyklu: Klasycy współczesności
 • współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się promocją sztuki współczesnej, wymiana kulturalna i artystyczna
 • promocja twórczości środowiska olsztyńskiego poprzez prezentacje indywidualne
 • i zbiorowe
 • mecenat i pomoc Galerii w promowaniu sztuki miejscowych artystów poza regionem poprzez wymianę i kontakt z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą
 • otwarcie na współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami twórczymi, fundacjami, w zakresie promocji i prezentacji sztuki i artystów profesjonalnych, wspieranie inicjatyw kulturalnych organizowanych przez te stowarzyszenia, współdziałanie i współorganizacja projektów kulturalnych i promocja tych działań w regionie i na arenie ogólnopolskiej
 • podejmowanie i promowanie wątków lokalnych w projektach artystycznych, zagadnień kształtujących tożsamość regionalną np. związanych z dziedzictwem kulturowym regionu
 • ożywienie i aktywizacja środowiska studenckiego, młodzieżowego, inspirowanie i motywowanie do uczestnictwa w poznawaniu i tworzeniu (wykłady, propozycje edukacyjne i artystyczne, spotkania)
 • kontakt i wymiana między środowiskami akademickimi (Wydział Sztuki UWM, Akademie Sztuk Pięknych, kierunki artystyczne uczelni uniwersyteckich)
 • promocja regionu i miasta na arenie ogólnopolskiej (w tym m. in. promocja konkursu Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego i działań z nim związanych)
 • promocja zbiorów BWA w szerokim zakresie, digitalizacja kolekcji BWA, opracowanie dokumentacji, udostępnienie kolekcji na stronach internetowych galerii oraz w ramach wypożyczeń
 • wzbogacanie kolekcji przez zakupy i darowizny

Zarys zagadnień programu merytorycznego Galerii BWA na lata 2020-2025

 • wystawy z cyklu Klasycy współczesności (m.in.  Jan Tarasin, Stanisław Fijałkowski, Roman Opałka, Wojciech Fangor, Tadeusz Kantor, Jerzy Bereś)
 • prezentacja istotnych zjawisk sztuki nowoczesnej (m.in. Dominik Lejman, Leon Tarasewicz, Katarzyna Kozyra, Mikołaj Smoczyński, Marek Chlanda, Bożena Biskupska, Izabella Gustowska)
 • FEMI – looki- cykliczne wystawy sztuki feministycznej oraz sztuki tworzonej przez kobiety organizowane w marcu
 • Laureaci Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego – zorganizowanie wystawy indywidualnej w sali kameralnej BWA laureatowi Grand Prix QDiLP w drugim roku po edycji konkursu
 • kontynuacja i promocja środowiskowego przeglądu twórczości - Olsztyńskiego Biennale Sztuki - O Medal Prezydenta
 • Laureaci Grand Prix Olsztyńskiego Biennale Sztuki - O Medal Prezydenta – zorganizowanie wystawy indywidualnej w sali kameralnej BWA laureatowi w następnym roku po edycji konkursu
 • fotografia kreacyjna, artystyczna, prasowa - cykl wystaw i spotkań z fotografami
 • pokazy indywidualne i zbiorowe artystów środowiska lokalnego
 • pokazy wybranych projektów Stypendium Artystycznego Samorządu Olsztyna, Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, najlepszych i najwartościowszych pod względem profesjonalnych rozwiązań twórczych
 • wystawy problemowe i kuratorskie realizowane przez zaproszonych kuratorów
 • wystawy problemowe i kuratorskie realizowane przez macierzystą placówkę

Zarys zagadnień programu edukacyjnego Galerii BWA na lata 2020-2025

Edukacja jest bardzo ważną częścią działalności galerii. Program edukacyjny, bazujący na prezentacji wybranych zjawisk sztuki, ma ułatwić odbiorcom zrozumienie języka sztuk plastycznych i szeroko pojętej kultury. Służy otwarciu na sztukę i kształtowaniu potrzeb estetycznych.
Szczególnie ważne jest pozyskanie młodego widza, licealistów, studentów, ponieważ to oni będą stanowić o kształcie i kondycji intelektualnej naszego społeczeństwa. Nie należy równocześnie zapominać o innych grupach wiekowych. Galeria przygotowuje wiele propozycji dla seniorów, ale również dla małych dzieci oraz grup rodzinnych. Poprzez cykl warsztatów, spotkań autorskich, dyskusji, prezentacji, będziemy dawać impuls do regularnego kontaktu z instytucją kulturalną, jaką jest galeria. Z czasem zaowocuje to wykształceniem wśród publiczności naszego miasta potrzeby stałego kontaktu ze sztuką współczesną.

Trzeba pamiętać, że działania Galerii to ciągły proces, a kształt propozycji programowych będzie kontynuacją dotychczasowej linii działania, poszerzany w zależności od wniosków jakie wyciągamy z obserwacji potrzeb publiczności i trendów w zakresie popularyzacji sztuki współczesnej. Wszelkie propozycje Galerii służą wykształceniu potrzeby kontaktu z kulturą wyższą, przełamaniu bariery niedostępności, niezrozumienia. Chcemy uświadomić potencjalnym odbiorcom, jak ważną rolę odgrywa kształtowanie własnej wrażliwości w kontaktach z dziełem sztuki i spowodować by pamiętali, że to przecież głównie sztuka i filozofia czyni nas ludźmi.

Najważniejsze cykle i programy edukacyjne:

 • Czwartek Kulturalny w Galerii - cykl wykładów dla młodzieży i dorosłych poświęconych najnowszym tendencjom w sztuce współczesnej, spotkania z artystami, kuratoramii teoretykami sztuki
 • promocje książek dotyczących sztuki, zjawisk kulturalnych i społecznych - spotkania z ich autorami
 • spotkania i warsztaty ze znanymi fotografami
 • kontynuacja programu popularyzatorskiego i edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych "Ze sztuką na ty"
 • program edukacyjny dla szkół wszystkich stopni - "Sztuka dla każdego"
 • pogadanki i oprowadzanie po wystawach, lekcje z analizy dzieła sztuki
 • publikacje: zaproszenia oraz bezpłatne foldery i przewodniki po wystawach
 • działalność wydawnicza: katalogi wystaw problemowych i indywidualnych, plakaty
 • warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych popularyzujące wiedzę o sztuce, zagadnieniach plastyki i poszerzającą wiedzę o podstawowych pojęciach z zakresu sztuki i formyplastycznej (grupy szkolne, przedszkolne, seniorzy)
 • "Środa dla seniora" – cykl wykładów z zakresu sztuki współczesnej przeznaczonych dla seniorów
 • Niedzielne oprowadzania po wystawach
 • Sobotnie rodzinne warsztaty plastyczne
 • "Mali odkrywcy sztuki" – program edukacyjny dla najmłodszych dzieci
 • program edukacyjny dla młodzieży, z zakresu dotyczącego zagadnień związanych z rynkiem sztuki, wystawiennictwem, przygotowanie do zawodu artysty lub kuratora

Planowane inwestycje:

 • modernizacja oświetlenia ekspozycyjnego obu sal galerii
 • modernizacja systemu grzewczego i wentylacyjnego; regulacja poziomu temperatury
 • i wilgotności pomieszczeń
 • modernizacja sali (podłoga, dodatkowe gniazda elektryczne, system małej architektury)
 • termomodernizacja budynku (środki unijne)

Zarys zagadnień związanych ze strukturą organizacyjną i finansowaniem BWA na lata 2020-2025

 

Z obserwacji dotychczasowej pracy zespołu wnioskuję, że wskazana jest niewielka zmiana  w strukturze wewnętrznej organizacji pracy. Galeria, kładąc duży nacisk na aktywność działu organizacji wystaw, tak w zakresie wystawiennictwa jak i edukacji, wymaga dobrze przygotowanego zespołu.

Najważniejszy wydaje się taki podział obowiązków, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał pracowników i ich osobiste kwalifikacje i predyspozycje. Zbudowanie dobrze działającego,  profesjonalnego, zaangażowanego w działania galerii zespołu, gwarantuje sukces wspólnych działań. Praca w galerii sztuki jest specyficzna i wymaga od pracowników dużej kreatywności i elastyczności, wymaga pasji i samokształcenia, a przede wszystkim zrozumienia tej specyfiki, jaka towarzyszy działaniom instytucji kultury.

 

Możliwości w zakresie finansowania i pozyskiwania dodatkowych jego źródeł

 • dotacje podmiotowe
 • dotacje celowe
 • pozyskiwanie środków własnych ze sprzedaży i usług
 • środki z programów ministerialnych i innych grantów
 • środki pozyskiwane od sponsorów, darczyńców – kontakty z regionalnymi przedsiębiorstwami i biznesem
 • w ramach współpracy na terenie województwa, pozyskiwanie środków z samorządu województwa
 • pozyskiwanie środków unijnych na rozbudowę i modernizację obiektu