A

ESEJ O CZASIE / AN ESSAY ON TIME

 Gundula Friese

otwarcie: 3 marca (piątek), godz. 18:00 
3 marca – 23 kwietnia 2023 | sala kamerlana


KURATORKA: Mariola Balińska 

 

PATRONAT HONOROWY:          

 

 

Wystawa Gunduli Friese to pokaz ponad 70 czarno-białych portretów kobiet z różnych regionów geograficznych, które zostały wykonane w Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, jak również w krajach Azji i Afryki w latach 1995-2014.

Artystka nazwała ten cykl fotografii „Esejami o czasie”, który stał się punktem wyjścia do rozważań nie tylko nad upływem czasu, ale również refleksją nad międzypokoleniowymi relacjami kobiet. Friese pierwszą fotografię wykonała w 1995 roku, pochodzącej z Ukrainy i mieszkającej podczas II wojny światowej w Gdańsku babci, a następnie swojej matce i córce. Powróciła do kontynuacji projektu dopiero po dwudziestu latach, poszerzając go o kolejne linie generacyjne kobiet, w których odnajdywała punkty styczne, akcentując nie tylko upływ czasu, ale również podobieństwa wybranych doświadczeń kobiecych.

Artystka dokonała zabiegu skonstruowania swoistej mapy kobiet na świecie, których losy są istotnym punktem wyjścia do rozważań nad pojęciem globalnego siostrzeństwa. Pojęcie to, definiowane w kategoriach solidarności, jest formą społecznych więzi dających siłę i wsparcie. Kobieca solidarność stać się również może radykalną formą oporu i systemowej walki, zwłaszcza w opresyjnych i niesprzyjających prawom kobiet systemach politycznych. Friese zestawiając serie portretów kobiet funkcjonujących w odmiennych obszarach kulturowych, uniwersalizuje i poszerza znaczenie siostrzeństwa, pojęcia tak istotnego w dyskursie myśli feministycznej XX i XXI w. / Mariola Balińska

 

ARTYSTKA
Gundula Friese
ur. 1959 r. w Magdeburgu w Niemczech. Studiowała fotografię na Akademii Sztuk Wizualnych w Lipsku oraz Dźwięk i Projektowanie Wideo Akademii Mediów Cyfrowych w Berlinie. Swoją drogę artystyczną rozpoczęła w połowie lat 90., zdobywając w 1998 r. pierwsze miejsce w European Award for Female Photography 97/98 oraz nagrodę Award Agfa best Portfolio w Madrycie w Hiszpanii. W 1998 r. została zaproszona do zbiorowej wystawy Imago 98’ organizowanej przez Ediciones Universidad w Salamanca w Hiszpanii, gdzie jej fotografie prezentowane były wśród fotografii Sally Mann czy Shirin Neshat. Jest autorką licznych cyklów fotograficznych m.in.: Deep Blue, serii polaroidów The Secret, The Last Lime, September, Bit of Mater czy Waschaus. Brała udział w grupowych i indywidualnych wystawach w Niemczech, Włoszech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Artystka mieszka i pracuje w Berlinie, jej fotografie prezentowane są przez galerię CLAIRBYKAHN w Zurychu w Szwajcarii. http://www.gundulafriese.com

KURATORKA
Mariola Balińska
absolwentka studiów magisterskich z historii sztuki na wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (2003) oraz studiów magisterskich z biologii na wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego (2000). Jest autorka tekstów o sztuce oraz kuratorką ponad 20 wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in.: w Kolonii Artystów w Galerii Mm, Kentler Gallery w Nowym Jorku, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Zbrojowni Sztuki w Gdańsku, Bibliotece Polskiej w Paryżu, Składnicy Sztuk oraz BWA w Olsztynie, gdzie m.in. zrealizowała wystawę Jacqueline Livingston. W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70 XX w. oraz wystawę Hildegard Skowasch Ogród Marty. Od 2009 roku pracuje w Muzeum Narodowym w Gdańsku, od 2021 roku jest kuratorką w NOMUS Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku, Dziale Muzeum Narodowego.

 

____________

 

Gundula Friese’s exhibition is a presentation of over 70 black and white portraits of women from various geographical regions, created by the artist in the years 1995-2014 in Germany, Italy, Switzerland, as well as in the countries of Asia and Africa. 

The artist called this series of portraits “Essays on time”, and it became not only a starting point for considering the passage of time, but also a reflection on women’s intergenerational relationships. Friese took her first photograph in 1995, capturing her grandmother, who came from Ukraine and lived in Gdańsk during World War II. After that she took photographs of her mother and daughter. The artist returned to the continuation of the project only after twenty years, expanding it with generational lines of other women, in which she found points of contact, emphasizing not only the passage of time, but also similarities between selected female experiences.

The artist constructed a specific map of women in the world, whose experiences are an important starting point for considering the concept of global sisterhood. This concept, defined in terms of solidarity, is a form of social bonds that provide strength and support. Women's solidarity may become a radical form of resistance and systemic struggle, especially in oppressive political systems that do not favor women's rights. By combining the series of portraits of women from different cultural circles, Friese universalizes and extends the meaning of sisterhood – an important concept in the discourses of feminist thought of the 20th and 21st centuries.

 

Gundula Friese (born 1959 in Magdeburg, Germany) studied photography at the Academy of Visual Arts in Leipzig, as well as sound and video design at the Academy of Digital Media in Berlin. She started her artistic path in the mid-1990s. In 1998 she won first place in the European Award for Female Photography 97/98, and the Agfa Best Portfolio Award in Madrid, Spain. That year she was also invited to a collective exhibition, Imago 98', organized by Ediciones Universidad in Salamanca, Spain, where her photographs were presented among those of Sally Mann and Shirin Neshat. She is an author of numerous photographic series, including: Deep Blue, The Secret polaroid series, The Last Lime, September, Bit of Mater, and Waschaus. She took part in group and individual exhibitions in Germany, Italy, Switzerland, and the United States. The artist lives and works in Berlin. Her photographs are presented by the CLAIRBYKAHN gallery in Zurich, Switzerland. http://www.gundulafriese.com

Mariola Balińska graduate of master studies in art history at the University of Gdańsk’s Faculty of Philology and History (2003) and master studies in biology at the University of Gdańsk’s Faculty of Biology, Geography and Oceanology (2000). Curator of over 20 solo and group exhibitions, including at the Artists’ Colony at Galeria Mm, Kentler Gallery in New York, Gdańsk City Gallery, Armoury of Art in Gdańsk, Polish Library in Paris, Sładnicy Sztuk and BWA Art Gallery in Olsztyn, where realized the exhibition Jacqueline Livingston. In the shadow of feminism. On the outskirts of the art of the 1960s and 1970s and the exhibition Hildegard Skowasch Marta's GardenWorks at the National Museum in Gdańsk since 2009, currently she works as a custodian at NOMUS, New Art Museum in Gdańsk, Department of the National Museum in Gdańsk.