A

WARSZTATY FOTOGRAFII OTWORKOWEJ

Zdjęcia z pudełka!
Warsztaty fotografii otworkowej 
6-8 maja 2011

Przez trzy kolejne dni majowego weekendu uczestnicy warsztatów spotykali się w Galerii BWA z Arkadiuszem Dziczkiem, który przygotował i poprowadził warsztaty fotograficzne. Na początku trudno było uwierzyć uczestnikom, że przy pomocy zwykłej puszki po kawie z otworkiem wykonanym jedynie za pomocą igły można bez baterii, migawki i przycisków zrobić zdjęcie. Gdy jednak w przygotowanej wspólnie ciemni zaczęły pojawiać się fotografie, rozwiały się wszelkie wątpliwości. Każdy miał okazję wykonać po kilka zdjęć, wybierając fotografowany obiekt, a zaraz po wywołaniu obrazu, mógł przyjrzeć się efektowi i poprawić swoją technikę naświetlania papieru, aby kolejne zdjęcie było jeszcze lepsze.

Podczas zajęć dzieci poznawały konstrukcję aparatu fotograficznego, podstawowe zasady optyki, a także klasyczne metody analogowego wywoływania obrazów. Proces twórczy stał się dla nich nie tylko świetną zabawą, ale także okazją do nauki. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom podczas uroczystej wystawy zdjęć kończącej warsztaty.

Arkadiusz Dziczek – urodzony w 1975 roku w Szczytnie, absolwent Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (dyplom w 2002 r. pt. „Fotografia jako opowieść o dziecku"). Autor wielu wystaw indywidualnych, laureat licznych nagród i wyróżnień w dziedzinie fotografii.

 

Pictures out of box!
Pinhole photography workshop 
6-8. V 2011

For three days in a row during one weekend in May, the workshop participants met in the BWA Gallery with Arkadiusz Dziczek, who prepared and conducted photography workshops. At the beginning it was hard to believe for participants that with the regular coffee cans, punctured with a pin or a needle, without a battery, snapshot and buttons they can take a picture. When in jointly prepared darkroom photographs began to appear, it dispelled all doubts. Everyone had the opportunity to do some photos, choosing the subject, and immediately after calling the image they could look at the effect and improve their technique of paper exposure so the next image could be even better.

During the course children got to know the camera construction, the basic principles of optics, as well as the classic method of inducing an analog images. The creative process has become for them not only fun, but also an opportunity to learn. Each participant received a diploma during the closing ceremony of a photo exhibition workshops.

Arkadiusz Dziczek - born in 1975 in Szczytno, a graduate of Pedagogy and Art Education at the University of Warmia and Mazury (diploma in 2002, "Photography as a story about a child"). Author of many individual exhibitions, winner of numerous awards and honors in the field of photography.